aas-1 Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS)

Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS), elementlerin derişimlerinin (özellikle ağır metallerin) ppm hatta ppb mertebesinde ölçümünde kullanılan, güvenilir ve kullanımı kolay kantitatif analiz yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde karakterizasyon, özel bir radyasyon kaynağı kullanılarak elde edilen ışınların enerjilerinin soğurulması prensibine dayanmaktadır. Bu analiz tekniği kullanılarak karakterize edilmek istenen numune içerisindeki elementler, hava/asetilen veya azot-oksit/asetilen alevi kullanılarak iyonize hale geçirilir. Elementler bu koşullar altında kendi çizgisel spektrumuna uyan dar bir bantta radyasyon soğurmaya uygundur. Analizi yapılmak istenen metalin oyuk katot lambası cihaza takılır. Analizi yapılmak istenen numune kaynaktan gelen ışın demetine maruz bırakılır ve kaynaktan gelen ışınları absorblar. Işığı absorblayan atomlarda temel seviyedeki elektronlar, kararsız uyarılmış enerji düzeylerine geçerler. Absorbsiyon miktarı, temel düzeydeki atom sayısına bağlıdır. Soğurulan ışın miktarı, tayini yapılmak istenen elementin miktarını belirlemektedir.