İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMA – ARAŞTIRMA (UYG-AR) MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ [1]

 

TANIM

MADDE 1: Uygulama Araştırma Merkezleri ve Rektörlüğe veya Fakültelere bağlı bilimsel ve teknolojik araştırma, uygulama ve eğitim birimleridir.

 

ÇALIŞMA ALANI

MADDE 2: Uygulama Araştırma Merkezinin çalışma alanı kuruluş amaçlarında belirtilen bilimsel ve teknolojik konulardır.

 

MADDE 3: Uygulama Araştırma Merkezi yurt sorunları başta olmak üzere çalışma alanına giren konularda,

a)      Araştırma, inceleme, geliştirme yapmak, yaptırmak ve bu çalışmalara iştirak etmek,

b)      Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c)      Kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler vb. toplantılar tertip etmek,

d)      Kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuar deneyleri, ekspertiz vb. işleri yapmak, bilimsel rapor vermek, proje vb. teknik çalışmalar yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek.

e)      Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi vb. yayınlarda bulunmak,

f)       Rektör veya Yetkili Kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

KURULUŞ VE YÖNETİM

MADDE 4: Uygulama Araştırma Merkezleri, Rektörlüğe bağlı olarak Rektörün, fakültelere bağlı olarak Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun uygun bulması üzerine Yüksek Öğretim Kurulunun kararıyla kurulurlar.

Uygulama Araştırma Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur:

a)      Merkez Kurulu

b)      Danışma kurulu

c)      Yönetim kurulu

d)      Müdür

 

MERKEZ KURULU

MADDE 5: (UYG-AR) Merkezi “Merkez Kurulu” Senatoca belirtilmiş ilgili ana bilim dalları öğretim üyeleri arasından, Senatonun 3 yıl için seçeceği beş öğretim üyesi ile, Rektörün görevlendireceği en az dört öğretim üyesinden oluşur.

 

MERKEZ KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 6: Merkez kurulunun görevi, Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca uygun görülmüş yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı onaylamak, değerlendirmek, yeni çalışma konuları üzerinde tavsiyelerde bulunmaktır.

 

DANIŞMA KURULU

MADDE 7: Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, İ.T.Ü. içinden ve dışından, konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden oluşur. Danışma Kurulu en az iki yılda bir kere toplanarak merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerine görüş bildirir.

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 8: Merkezin Yönetim Kurulu; müdür, müdür yardımcısı ve Senatonun merkez kurulu üyeleri arasından 3 yıl için seçeceği 3 öğretim üyesinden oluşur.

Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Müddeti bitmeden ayrılanların veya Üniversite dışında 3 aydan daha fazla görevlendirilenlerin yerine müddeti doldurmak üzere yenileri seçilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 9: Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır. Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda müdürün hazırlanmış olduğu önerileri inceler ve atama yetkisini haiz makama teklif eder.

Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım eder ve sonraki yıla ait çalışma programını müdürle beraber düzenler ve Merkez Kuruluna sunar. Merkez Kurulunca onaylanan faaliyet raporu ve çalışma programı fakültelere bağlı merkezlerde Fakülte Kuruluna, Rektörlüğe bağlı merkezlerde Senatoya sunulur.

Uygulama Araştırma Merkezine Döner Sermaye Yönetmeliğine göre gelmiş her türlü işlerin ve ücretlerin dağıtımı Yönetim Kurulunun kararına göre yapılır.

 

MÜDÜR

MADDE 10: Müdür, Fakülte Dekanının önerisi üzerine (Rektörlüğe bağlı Merkezlerde resen) Rektör tarafından Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

Müddeti biten Müdür aynı yolla yeniden görevlendirilebilir. Görevden alınmasında aynı yöntem uygulanır.

Müdür, kendisine çalışmalarda yardımcı olmak üzere Merkez Kurulu üyelerinden birisini “Müdür Yardımcısı” olarak seçebilir. Müdür yardımcısı Merkezle ilgili konularda Müdürün vereceği görevleri yerine getirip kurullara katılabilir.

Rektör uygun gördüğü taktirde, Merkezle ilgili harcamalar için Müdüre sarf yetkisi verebilir.

 

MÜDÜRÜN GÖREVİ

MADDE 11: Müdür, Uygulama Araştırma Merkezinin temsilcisidir. Müdür, Araştırma Merkezinin ve Merkeze bağlı birim ve laboratuarların ve personelin düzenli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Müdür Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Yönetim Kurulu tutanaklarını, Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine her an açık tutar.

Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait programını hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

 

MADDE 12: Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını vekil bırakır. Vekalet üç aydan fazla süremez. Vekalet üç aydan fazla sürerse veya müdür seçimi süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılırsa süresini doldurmak üzere madde 10’a uygun olarak yeni bir Müdür tayin edilir.

 

UYGAR MERKEZİ BİRİMLERİ

MADDE 13: Uyg-Ar merkezlerinde kurulacak çalışma ve uygulama birimleri ve bunların çalışmalarında görevlendirilecek laboratuar, atölye ve benzeri alt birimler Müdürün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından kararlaştırılır. Birimlerde görev alacak öğretim ve araştırma elamanlarının görevlendirilmesi Müdürün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından yapılır. Merkez Müdürü bu elamanlardan tercihan laboratuar grup sorumlularından birinin “birim yürütücüsü” olmasını Rektöre önerir. Birim Yöneticileri bağlı olduğu Merkez Müdürüne ve Yönetim Kuruluna karşı planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı sorumludur.

 

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 14: Uygulama Araştırma Merkezinin gelir kaynakları şunlardır:

a)      Fakülte (veya Rektörlük) bütçesinden ayrılacak ödenek,

b)      İ.T.Ü. Döner Sermaye esaslarına göre alınan ücretler,

c)      Kurs, seminer, vb. eğitim faaliyetleri ve yayın gelirleri,

d)      Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler.

 

Uygulama Araştırma Merkezinin giderleri şunlardır;

a)      Yayın giderleri,

b)      Üyesi bulunan Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlara ödenen aidatlar,

c)      Bilimsel toplantılar ve araştırmalar için yapılan harcamalar,

d)      Döner Sermaye Yönetmeliğine uygun olarak yapılan işlere ait masraflar,

e)      Posta, telefon, vb. masraflar,

f)       Merkezin ilgi alanına giren konularda başarılı çalışmalar yapan öğrencilere veya kişilere verilen ödüller,

g)      Diğer giderler.

 

MADDE 15: Uygulama Araştırma Merkezinin bütçe tasarısı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve yetkili makamın onayına sunulur.

 

MADDE 16: Uygulama Araştırma Merkezleri arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Rektörlükçe düzenlenir.

 

GEÇİCİ MADDE: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 1750 sayılı Kanuna göre kurulan tüm araştırma Merkezleri, Kurumlar ve Enstitülerle ilgili yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Uygulama Araştırma Merkezi şeklinde dönüştürülen enstitüler ile daha önce araştırma merkezi veya kurum adıyla kurulmuş olan birimlerden, Senatoca faaliyetlerinin devamı uygun görülenler, yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki ay içerisinde durumlarını bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirirler.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 17: Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra yürürlüğe girer.

 


[1] Senato’nun 10 Mart 1983 günlü, 8 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

10 Nisan 1983 günlü,18014 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

13.1.1984 günlü 18280 sayılı Resmi Gazetede değişiklik yapılmıştır.