icp-1ICP (Endüktif Kuplajlı Plazma spektrometresi)

ICP (Inductively Coupled Plasma), katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarı-niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz tekniğidir. Teknik elektromanyetik indüksiyonla bir RF güç kaynağı vasıtasıyla quartz tüp içinde yaratılan 10.000 K sıcaklığındaki argon plazmaya beslenen analiz edilecek çözeltide bulunan elementlerin iyonize edilmesi; iyonize elementlerin atomlarının yaydıkları emisyonun belirlenmesi ve element derişimlerinin elektron çoklayıcı bir dedektör tarafından ölçülmesi aşamalarını içerir. Örnekteki tüm elementlerin derişimleri 1 ile 2 dakika arasında değişen sürelerde ölçülür. Bu amaçla kullanılan optik sistemin uzunluğu ve hareket kesinliği cihazın hassasiyetini etkileyen en önemli faktörlerdir.

Kullanım Alanları

ICP yöntemi ile, çevre, gıda, su ve atık su, mineral, toprak, metalurjik örnekler ve biyolojik sıvılarda bulunan elementlerin ppb (milyarda bir) mertebelerindeki kimyasal analizi mümkündür.

Örnek Uygulamalar

  • Asidik bir çözelti içerisinde çözündürülmüş bir metalurjik curuf atığında element tayini (Na, Mg, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, As,…vs)
  • İçme suyu örneklerindeki eser elementlerin (B, Na, Mg, Al, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu,…vs) tayini
  • Toprak ve sediment örneklerindeki eser elementlerin (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Pb) tayini
  • Kan örneklerinde Hg, Pb, ve Cd tayini